سه شنبه, میزان ۲۴, ۱۳۹۷
اطلاعات او خپرونې

اطلاعات او خپرونې

اطلاعات او خپرونې

بی بی ګل د سواد زده کړې سیالی

په افغانستان کې د یونسکو استازولی د افغانستان د لومړۍ مېرمنې دفتر، د ولسمشرۍ دوهم مرستیال دفتر، د پوهنې وزرات په ملګرتیا د تاسو ته د بی بی ګل د سواده زده کړې په...

د خلکو سهیم کولو لارښود

مقدمه د هیواد د اساسی قانون د ۴۳ او ۴۴ مادو له مخې، زده کړه د ټولو وګړو حق دی. د بېسوادۍ د لمنځه وړلو لپاره باید د لیک لوست زده کړې پروګرام په ټول...

د لیک لوست زده کړې کورس مدیریت او تدریس میتودونه

د زده کړې هر مرکز لپاره وړتیا لرونکی ښوونکی درلودل ځانګړی اهمیت لری، ځکه باکیفیته زده کړه ترډیره د ښوونکو په مسلکی پوهه او مهارتونو پورې تړلی ده او د مسلکی ښوونکو کمښت د...

گزارش احصائیه ۱۳۹۵ سوادآموزی به زبان پشتو

برای دانلود سند گزارشی که با همکاری سازمان بین المللی جایکا آماده گردیده، به لینک ذیل مراجعه نمایید. گزارش احصائیه سال ۱۳۹۵ به زبان پشتو

د لیک لوست زده کړې ښوونکو د مشاهدې او تدریس لارښود

دا لارښود د لیک لوست زده کړې آمریت او د ولسوالی د لیک لوست زده کړې مدیریت نظارت کونکو او ښوونکو لپاره لیکل شوی. نوموړی لارښود د تدریسی میتودونو او د لیک لوست زده...

د لیک لوست زده کړې ښوونکو د مشاهدې او تدریس لارښود

دا لارښود لیک لوست زده کړې ښوونکو، سرمربیانو او د لیک لوست زده کړې آمریت او مدیریت نورو کارکوونکو ته د دې لپاره ولیکل شو تر څو دوی لویانو ته د ښه تدریس په...

ټریننګ لارښود

دا لارښود  د لیک لوست زده کړې معینیت، آمریت، او نورو  موسساتو کارکوونکو ته د دې لپاره ولیکل شو تر څو دوی د څارنې لارښود روزنه، د ارزونې لارښود روزنه او احصاییوی لارښود روزنه...

د لیک لوست زده کړې د کورسونو د احصاییوی معلوماتو د راټولولو لارښود

دا لارښود  د لیک لوست زده کړې آمریت، مدیریت او موسساتو د احصایې کارکوونکو ته د دې لپاره ولیکل شو تر څو دوی ریښتونې اړین معلومات او ارقام راټول کړی، په احصاییوی فورمو کې...

د لیک لوست زده کړې زده کوونکو د ارزونې لارښود

د ارزونې سیستم او مواد د لیک لوست زده کړې معینیت او د جایکا د لیف ۲ پروژې له خوا  نوی ولیکل شول. په دې لارښود کې څلورو ارزونو مواد او ورسره تشریح یې...

د لیک لوست زده کړو له فعالیتونو څخه د څارنې لارښود

دا لارښود څاروونکو ته د دې لپاره ولیکل شو تر څو دوی ته د څاروونکو مفهموم، میتودونه، د هغوی دندې او مسولیتونه په اړه معلومات ورکړی او هم ورته روښانه کړی چې د لیک...