د لیک لوست زده کړې کورس مدیریت او تدریس میتودونه

د زده کړې هر مرکز لپاره وړتیا لرونکی ښوونکی درلودل ځانګړی اهمیت لری، ځکه باکیفیته زده کړه ترډیره د ښوونکو په مسلکی پوهه او مهارتونو پورې تړلی ده او د مسلکی ښوونکو کمښت د پوهنې وزارت د لیک لوست زده کړې معینیت له عمده ستونزو څخه ده.

دا په داسې حال کې چې په وروستیو کلونو کې د مالی امکاناتو د محدودیت له کبله اکثره ښوونکو یاهم څارونکو ته چې د ښوونکو ترټولو نږدې همکاران دی داسې روزنه چې مناسبه منځپانګه ولری « لویانو ته د لیک لوست زده کړه او کورس د پرمختګ څرنګوالی» په اړه نه ده ترسره شوی.

د «مشاهدې او تدریس لارښود» اصلی موخه د لیک لوست زده کړې کورسونو څخه مشاهده کوونکو ته د تدریس میتودونو په اړه د کافی او اغیزمنو معلوماتو وړاندې کول دی. دې لارښود کې د لیک لوست زده کړې کورسونو کې د ستونزو موندنې او حل لارې چارې بیان شوی او همدارنګه د کورس د پرمختګ په موخه ښوونکو ته د غوره وړاندایزونو جوړولو او وړاندې کولو لارې چارې هم راسپړل شوی دی.

دا لارښود د لیک لوست زده کړې معینیت د کاری مسلکی ګروپ له خوا د «تخنیکی مرستو ټریننګ» د محتویاتو پربنسټ چې د لیف۲/جایکا پروژې له لوری د درې ورځو لپاره د ۱۳۹۳ کال د چنګاښ، لړم او سلواغی میاشتو کې په کابل ښار کې په لار اچول شوی وه، جوړ شوی ده. په دې لارښود کې د همغو ټریننګو موضوعات په مختصر ډول بیان شوی، اود ښوونکو او نورو کارکوونکو د لاښه او آسانه پوهیدو په موخه ورباندې بیا کتنه هم شوی.

 نوموړی لارښود اووه څپرکی لری. په لومړی څپرکی کې «د لیک لوست زده کړې د تدریس میتود مفهوم»، دویم څپرکی کې «سواد زده کړې د تدریس نظریه»، دریم څپرکی «د لیک لوست زده کړې کورسونو پرمختګ»، څلورم څپرکی «د ښوونکو د ۱۵ ورځنې سیمینار د موضوعاتو بیلګه »، پنځم څپرکی «د لیک لوست زده کړې کورسونو پرمختګ په موخه بیلګه ایز وړاندیزونه »، شپږم څپرکی کې «د لوست پلان مفهوم » او اووم څپرکی کې «د تمرین پوښتنې » تربحث لاندې نیول شوی دی. د یادولو وړ ده چې هر څپرکی له مخکی یا وروسته څپرکی سره اړیکه لری.

د لیک لوست زده کړې کورس مدیریت او تدریس میتودونه

LEAVE A REPLY