ټریننګ لارښود

دا لارښود  د لیک لوست زده کړې معینیت، آمریت، او نورو  موسساتو کارکوونکو ته د دې لپاره ولیکل شو تر څو دوی د څارنې لارښود روزنه، د ارزونې لارښود روزنه او احصاییوی لارښود روزنه کوم چې دا لارښودونه د لیک لوست زده کړې معینیت او د جایکا لیف ۲ پروژې  له خوا جوړ شو پر مخ بوځی.

ټریننګ لارښود.pdf

LEAVE A REPLY