د لیک لوست زده کړې ښوونکو د مشاهدې او تدریس لارښود

دا لارښود لیک لوست زده کړې ښوونکو، سرمربیانو او د لیک لوست زده کړې آمریت او مدیریت نورو کارکوونکو ته د دې لپاره ولیکل شو تر څو دوی لویانو ته د ښه تدریس په میتودونو لکه سوال او ځواب میتود، ګروپی کار، مغزی طوفان او په ټولګی د دې میتودونو په عملی کارولو  باندې پوه شی. دا په اصل کې د لیک لوست زده کړې د فعالیتونو د څارنې د لارښود برخه وه چې د ښوونکو لپاره جلا کړی شو.

د لیک لوست زده کړې ښوونکو د مشاهدې او تدریس لارښود.pdf

LEAVE A REPLY