د لیک لوست زده کړې ښوونکو د مشاهدې او تدریس لارښود

دا لارښود د لیک لوست زده کړې آمریت او د ولسوالی د لیک لوست زده کړې مدیریت نظارت کونکو او ښوونکو لپاره لیکل شوی. نوموړی لارښود د تدریسی میتودونو او د لیک لوست زده کړې په ټولګیو کې ستونزې پیدا کولو او حلولو په اړه اغیزمنې لارښوونې وړاندې کوی. همدارنګه هغه طریقې ښایی چې ښوونکو ته ښه وړاندیزونه وکړل شی تر څو دوی د لیک لوست زده کړې په ټولګیو کې تدریس لا ښه کړی.”

د لیک لوست زده کړې ښوونکو د مشاهدې او تدریس لارښود.pdf

LEAVE A REPLY