د لیک لوست زده کړې زده کوونکو د ارزونې لارښود

د ارزونې سیستم او مواد د لیک لوست زده کړې معینیت او د جایکا د لیف ۲ پروژې له خوا  نوی ولیکل شول. په دې لارښود کې څلورو ارزونو مواد او ورسره تشریح یې چې څرنګه دا مواد وکارول شی شتون لری. دا لارښود د لیک لوست زده کړې ښوونکو لپاره لیکل شوی تر څو دوی د لاسته راغلی زده کړې د ارزونې مفهموم او اهمیت باندې پوه شی او هم د ارزونې د ښه ترسره کول او ثبت کول زده کړی او د پایلو پر بنسټ اړین تعقیبی فعالیتونه ترسره کړی.

د لیک لوست زده کړې زده کوونکو د ارزونې لارښود.pdf

LEAVE A REPLY