د لیک لوست زده کړو له فعالیتونو څخه د څارنې لارښود

دا لارښود څاروونکو ته د دې لپاره ولیکل شو تر څو دوی ته د څاروونکو مفهموم، میتودونه، د هغوی دندې او مسولیتونه په اړه معلومات ورکړی او هم ورته روښانه کړی چې د لیک لوست زده کړې فعالیتونو څخه څنګه د څارنې فورمو په کارولو سره څارنه وکړی.

د لیک لوست زده کړو له فعالیتونو څخه د څارنې لارښود.Pdf

LEAVE A REPLY