جلسه هماهنگی میان وزارت‌خانه‌ها و ریاست‌های مستقل و معینیت سوادآموزی در راستای کاهش بی‌سوادی در کشور
در این جلسه معینان و نماینده‌های وزارت‌های محترم امور زنان، حج و اوقاف، کار و امور اجتماعی، صحت عامه، مالیه، تجارت، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، احیا و انکشاف دهات، ترانسپورت و هوانوردی، اقتصاد، اقوام و قبایل، مبارزه با مواد مخدر، دفاع، داخله، اطلاعات و فرهنگ، زراعت و مالداری، تحصیلات عالی و همچنان ریاست‌های محترم مستقل شورای ملی، ارگان‌های محلی، رادیو تلویزیون ملی، سره میاشت، کوچیها و المپیک حضور یافتند تا در مورد فعالیت‌های وزارت‌خانه‌ها و ریاست‌هایشان در طرح بسیج ملی برای امحای بی‌سوادی جهت غنامند شدن این طرح ابراز نظر و گفتگو نمایند و همچنان اشتراک‌کننده‌های این جلسه توافق نمودند که در این طرح با معینیت سوادآموزی جهت کاهش بی‌سوادی در کشور با در نظر داشت امکانات دست‌داشته خویش همکاری نمایند.

LEAVE A REPLY