سه شنبه, میزان ۲۴, ۱۳۹۷
نشرات و اطلاعات

نشرات و اطلاعات

رهنمای تریننگ

این رهنما برای کارمندان معینیت و آمریت سوادآموزی و همچنان کارمندان موسسات همکار که آموزش رهنمای نظارت، رهنمود ارزیابی سوادآموزان و رهنمود فورم های احصاییوی کورس های سوادآموزی تهیه شده توسط توسط معینیت سوادآموزی...

رهنمود فورم های احصاییوی کورس های سوادآموزی

این رهنمود برای کارمندان احصاییۀ آمریت سوادآموزی، مدیریت سوادآموزی و موسسات غیر دولتی برای جمع آوری معلومات دقیق ضروری ، خانه پوری فورم های احصاییوی و ارسال آنها به معینیت سوادآموزی انکشاف داده شده...

رهنمود ارزیابی سوادآموزان

سیستم و مواد ازیابی سوادآموزان به تازه گی توسط معینیت سوادآموزی و پروژۀ لیف۲/جایکا انکشاف داده شده است و این رهنما شامل مواد ۴ ارزیابی و توضیح چگونگی استفاده از آنها است. این رهنما...

رهنمای نظارت از فعالیت های سوادآموزی

این رهنما برای اعضای نظارت به منظور ارائه معلومات در مورد مفهوم، روش ها، نقش و مسوولیت های نظارت کننده گان و اینکه چگونه فعالیت های سوادآموزی را با استفاده از فورم نظارت نظارت...

استراتیژی ملی سوادآموزی

خلاصه مزایای جمعیت تعلیم یافته و آموزش دیده برای انکشاف اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی یک کشور به خوبی  به اثبات رسیده است و دسترسی به تعلیم و آموزش برای انکشاف مهارت ها و قابلیت های...