یکشنبه, حوت ۱۰, ۱۳۹۹
کتاب های جدید سوادآموزی

کتاب های جدید سوادآموزی

کتابچه ارزیابی سوادآموز برای کتاب های دری و ریاضی سوادآموزی به زبان پشتو

این کتابچه ارزیابی شامل ۲۰ ارزیابی است، که ۱۲ ارزیابی مربوط به کتاب آموزش زبان دری و ۸ ارزیابی مربوط به کتاب آموزش ریاضی می­باشد. تلاش شده است که ارزیابی از آسان به مشکل...

کتابچه ارزیابی سوادآموز برای کتاب های دری و ریاضی سوادآموزی

این کتابچه ارزیابی شامل ۲۰ ارزیابی است، که ۱۲ ارزیابی مربوط به کتاب آموزش زبان دری و ۸ ارزیابی مربوط به کتاب آموزش ریاضی می­باشد. تلاش شده است که ارزیابی از آسان به مشکل...

کتاب حساب سوادآموزی به زبان پشتو

کتاب های تهیه شده، پیام آور صلح، ثبات پایدار، هم پذیری و روشنگری اذهان مردم در پرتو دانش و معرفت اسلامی می باشند. این کتاب شامل ۲۲ درس می باشد. حق چاپ این کتاب برای معینیت...

کتاب حساب به زبان دری

کتاب های تهیه شده، پیام آور صلح، ثبات پایدار، هم پذیری و روشنگری اذهان مردم در پرتو دانش و معرفت اسلامی می باشند. این کتاب شامل ۲۲ درس می باشد. حق چاپ این کتاب برای معینیت...

کتاب پشتو سوادآموزی

کتاب های تهیه شده، پیام آور صلح، ثبات پایدار، هم پذیری و روشنگری اذهان مردم در پرتو دانش و معرفت اسلامی می باشند. کتاب دری سوادآموزی شامل ۴۰ درس می باشد در هفت فصل طراحی...

کتاب دری سوادآموزی

کتاب های تهیه شده، پیام آور صلح، ثبات پایدار، هم پذیری و روشنگری اذهان مردم در پرتو دانش و معرفت اسلامی می باشند. کتاب دری سوادآموزی شامل ۴۰ درس می باشد در هفت فصل طراحی...