سه شنبه, میزان ۲۴, ۱۳۹۷
استراتیژی ملی سوادآموزی

استراتیژی ملی سوادآموزی

استراتیژی ملی سوادآموزی

خلاصه مزایای جمعیت تعلیم یافته و آموزش دیده برای انکشاف اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی یک کشور به خوبی  به اثبات رسیده است و دسترسی به تعلیم و آموزش برای انکشاف مهارت ها و قابلیت های...