گزارش مرور برنامه سوادآموزی

خلاصه گزارش
این گزارش توسط ریاست عمومی پلان و با همکاری کارمندان معینیت سوادآموزی آماده شده است.

طراحی، جمع‌آوری معلومات، تحلیل و نهایی‌سازی گزارش مرور برنامه سوادآموزی بیشتر از شش ماه را در برگرفت. این گزارش طی یک پروسه مشورتی با معینیت سوادآموزی و همکاران انکشافی آن تهیه گردیده است. یافته های این گزارش به اساس مطالعات اسناد و ارقام، مصاحبه و بحث‌های گروهی که با مسوؤلین سوادآموزی در مرکز، با سوادآموزان، آموزگاران و مسوؤلین معارف ولسوالی و ولایت انجام شده، تهیه گردیده است.

برای دانلود سند به لینک ذیل مراجعه نمایید.

گزارش مرور سالانه سوادآموزی