گزارش فعالیت‌ها و دست‌آوردهای معینیت سوادآموزی سال ۱۳۹۵

به‌خاطر ایجاد چشم‌انداز واضح از آینده، شناسایی ضعف­‌ها و قوت‌ها، ارزیابی بهتری از برنامه­‌های سوادآموزی در افغانستان و جستجو برای حل برخی از چالش‌­ها فرا راه سوادآموزی در کشور؛ این گزارش تهیه گردیده است تا بتواند منبع معلومات معتبر برای دولت و سازمان­‌های ملی و بین‌المللی در بخش سوادآموزی افغانستان باشد.

دانلود سند گزارش فعالیت‌ها و دست‌آوردها