گزارش احصائیوی فعالیت‌های سوادآموزی سال ۱۳۹۳

مقدمه
احصائیۀ دقیق و با کیفیت پایه اساسی برای ساختن پالیسی‌ها و برنامه‌های ملی و بین‌المللی محسوب می‌گردد. چنین گزارش احصائیوی از یک سو بیانگر معلوماتی است که در آن کمبودی‌ها و ضعف‌ها و از سوی دیگر نکات قوی و برجستگی‌های برنامه‌ها و تطبیق آنها را مشخص می‌نماید. بر اساس این گزارش می‌توان راه حل مناسب برای کمبودی‌ها و ضعف‌ها با استفاده از نکات قوی و برجستگی‌ها دریافت کرد. از این‌رو برای داشتن یک احصائیه دقیق و با کیفیت، همکاری تمام نهادها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی فعال در کشور، ضروری پنداشته می‌شود. همچنان معینیت سوادآموزی نیز به اهمیت معلومات احصائیوی پی برده و به ادامۀ کوشش‌های خویش در قسمت کاهش بی‌سوادی؛ مدیریت عمومی پلان و احصائیه این معینیت با همکاری گروپ کاری مسلکی احصائیه، گزارش احصائیوی سال ۱۳۹۳ از کورس‌های سوادآموزی تمام ارگان‌ها و مؤسسه‌های ملی و بین‌المللی در سراسر کشور را تهیه نموده و به دسترس علاقمندان و شرکای سوادآموزی قرار می‌دهد. امید که این گزارش بتواند تمام همکاران و مسئولین سوادآموزی را در طرح برنامه‌های بهتر و بهبود سوادآموزی در آینده کمک نماید تا بر اساس آن گامی بهتر برای محو بی‌سوادی برداشته شود. در اخیر از همکاران وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله، وزارت معارف، مؤسسه‌های ملی و بین‌المللی و همکاری تخنیکی و مالی پروژۀ لیف ۲ /جایکا که در تهیه و ارسال گزارش احصائیوی این معینیت را یاری نموده‌اند، ابراز سپاس و قدردانی می‌نماییم.

برای دریافت این سند بر روی لینک ذیل کلیک نمایید

دانلود سند این گزارش