گذاشتن سنگ تهداب یک باب مرکز آموزش محلی (CLC) در ولسوالی میر بچه کوت کابل

این مرکز آموزشی با کمک مالی فدراسیون یونسکو جاپان در کابل با حضور و سخنرانی دکتر سردار محمد رحیمی معین سوادآموزی وزارت معارف، الله باز جم رئیس برنامه های سوادآموزی، رئیس معارف کابل، معاون والی کابل، یما فیروزی نماینده فدراسیون یونسکو جاپان، ولسوال میر بچه کوت، قومندان امنیه ولسوالی میر بچه کوت و آمر سوادآموزی کابل تاسیس و سنگ تهداب آن گذاشته شد.

IMG_2675

photo_2016-12-28_15-14-42

در مرکز آموزش محلی سواد همراه با حرفه تدریس خواهد شد تا مهارت های زندگی افراد را بالا ببرد و همچنان مرکز آموزش محلی زمینه ای را فراهم می سازد تا افراد بتوانند به طور بهتر در روند اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اشتراک داشته باشند.