کنفرانس تقویت سواد جهت محو خشونت علیه زنان

این کنفرانس از طرف معینیت سوادآموزی و حمایت مالی سازمان بین المللی یونسکو برای محو خشونت علیه زنان در تالار وزارت امور زنان با حضور حامده هما نورستانی رئیس بسیج و بررسی معینیت سوادآموزی، محترم قاریزاده مشاور وزارت معارف، فضل الله فضلی نماینده وزارت حج و اوقاف، جورج کدری مدیر پروژه ارتقای سطح سواد یونسکو، ماه رخ یوسفی نماینده وزارت امور زنان، کارمندان معینیت سوادآموزی، وزارت امور زنان و موسسات همکار با سوادآموزی برگزار گردید.

IMG_0605

در این کنفرانس حامده هما نورستانی بر نقش سوادآموزی در کاهش خشونت علیه زنان تاکید ورزیده زیرا زنان آگاه و با سواد می تواند نقش بسیار بسزایی در کاهش خشونت ها و تربیه جامعه داشته باشند و سوادآموزی را یکی از بهترین و اساسی ترین راهکار برای محو خشونت علیه زنان بیان داشت.

IMG_0616

مشاور وزارت معارف محترم قاریزاده نقش و تاثیر تعلیم و علم آموزی زنان و مردان را همچنان که در متون اللهی بیان شده در کاهش و محو خشونت علیه زنان مهم و اساسی دانسته است.

IMG_0628

فضل الله فضلی نماینده وزارت حج و اوقاف هنچنان بیان داشت که خشونت علیه زنان از عدم آگاهی آنان از حقوق شان صورت می گیرد که سوادآموزی و علم آموزی زنان باعث می شود سطح آگاهی آنان بالا رود و منجر به کاهش و محو خشونت علیه زنان در جامعه شود.

IMG_0650

جورج کدری مدیر پروژه ارتقای سطح سواد یونسکو، بر اساس اهداف توسعه پایدار و آموزش ۲۰۳۰ بر تساوی جندر و توزیع سوادآموزی برای زنان و نقش آن در کاهش و محو خشونت علیه زنان تاکید نموده اظهار داشت که برنامه ارتقای سطح سواد بر تساوی جندر تاکید دارد و بیش از ۶۰% این برنامه برای زنان برگزار می گردد.

IMG_0666

در پایان قطعنامه ای برای حمایت از زنان برای کاهش و محو خشونت علیه آنان توسط مشترکین این کنفرانس تهیه گردید.

IMG_0701