کمیته ملی سواد آموزی کابینه، به ریاست معاون رئیس جمهور برگزار گردید

بعد از ظهر امروز سه شنبه (۳ اسد) کمیته ملی سواد آموزی به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس این کمیته برگزار و در خصوص اجنداهای مورد بحث، تصامیم لازم اتخاذ گردید.
اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف از سهم گیری سکتور خصوصی در زمینه رشد سواد آموزی، در این جلسه به موفقیت یاد کرد و اظهار امیدواری کرد که تجار ملی در بخش چاپ کتاب و توزیع قرطاسیه به معینیت سواد آموزی کمک رضا کارانه داشته باشند.
معاون رئیس جمهور نیز، همکاری تاجران ملی را در بخش های عام المنفعه مؤثر و مهم عنوان کرده گفت که در یک جلسه جداگانه با همکاری اتاق تجارت و برخی تاجران ملی، این موضوع تعقیب خواهد شد.
وزیر معارف همچنین گفت که به تعقیب تفاهمنامه های که در سال گذشته در مورد توسعه ای سواد آموزی با برخی از وزارت خانه ها صورت گرفته است در سال جاری نیز تفاهمنامه های با دیگر وزارت خانه ها به زودی به امضا خواهد رسید.
وزیر معارف تأکید کرد که تفاهمنامه ها از لحاظ مدت زمانی بهتر است که در حدود پنج سال صورت بگیرد تا برنامه های سواد آموزی اهداف مورد نظر را بتواند به سرانجام برساند.
دکتر سردار رحیمی معین سواد آموزی وزارت معارف نیز در این جلسه از پیگیری فیصله های گذشته گزارش ارائه کرد و گفت که در سطح کابل در سال جاری ۱۵۰ کورس سواد آموزی در جریان است که نسبت به سال گذشته رشد قابل توجه را نشان می دهد. وی افزود که در ولایت ها وولسوالی ها، طرح بسیج سواد آموزی باید در کنار برنامه های انکشافی میثاق شهروندی، در سال آینده عملا اجرایی گردد.
نصیر احمد درانی وزیر احیاء و انکشاف دهات نیز وعده سپرد که در ولسوالی ها و ولایات، از طریق ظرفیت های این وزارت، برای عملی شدن برنامه های سواد آموزی همکاری خواهد کرد.
معاون رئیس جمهور در همین زمینه، به ریاست مستقل ارگان های محلی هدایت داد که از طریق ادارات محلی، از چگونگی برگزاری کمیته های سواد آموزی در سطح ولایات، گزارش و ارزیابی دقیق داشته باشد. در این جلسه تصویب شد که مطابق شاخص های معینیت سواد آموزی از آن عده والیان و سکتورخصوصی که در زمینه طرح بسیج سواد آموزی نقش فعال ایفا کرده اند، تقدیر و قدردانی صورت بگیرد.
دکتر سردار رحیمی، همچنین مشکلات بودجه و تشکیل معینیت سواد آموزی را در جلسه کمیته ملی سواد آموزی ارائه کرد. نماینده وزارت مالیه در این مورد پیشنهاد کرد که این مسئله باید بعنوان یک پروژه به وزارت مالیه تعریف شود تا با سهولت مناسب و قانونی در این زمینه اقدام صورت بگیرد.