کمیته ملی سواد آموزی طرح معینیت وزارت معارف برای شمولیت این نهاد در برنامه ملی میثاق شهروندی و استخدام معلمان قراردادی را تأیید کرد

۴۸۳۶۴۱۴۵_۲۰۵۲۲۴۷۶۳۱۵۳۱۰۳۰_۱۶۷۶۱۵۸۹۷۹۲۲۸۵۶۵۵۰۴_o ۴۸۲۸۱۴۹۷_۲۰۵۲۲۴۷۹۲۱۵۳۱۰۰۱_۶۷۵۹۴۲۴۱۶۹۰۰۹۴۷۹۶۸۰_o ۴۸۳۵۵۲۷۶_۲۰۵۲۲۴۸۱۸۱۵۳۰۹۷۵_۷۱۵۳۵۷۵۶۷۹۹۹۵۴۱۲۴۸۰_o ۴۷۶۸۶۱۹۳_۲۰۵۲۲۴۸۶۵۸۱۹۷۵۹۴_۸۵۷۴۳۲۱۴۷۱۰۵۱۰۰۵۹۵۲_o ۴۸۰۷۶۹۷۵_۲۰۵۲۲۴۸۸۲۸۱۹۷۵۷۷_۴۴۸۸۴۸۳۷۰۹۰۱۵۵۵۶۰۹۶_o ۴۸۳۵۸۵۲۱_۲۰۵۲۲۴۸۲۵۸۱۹۷۶۳۴_۳۹۰۸۷۶۰۶۹۲۸۲۷۶۱۹۳۲۸_o ۴۸۳۶۲۹۴۳_۲۰۵۲۲۴۸۱۲۴۸۶۴۳۱۴_۸۶۳۰۴۹۱۳۸۸۳۵۵۵۴۳۰۴۰_o

۲۰ قوس ۱۳۹۷
جلسه کمیته ملی سواد آموزی کابینه بعد از ظهر روز سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷، به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شد. در این جلسه، گزارش کارکرد معینیت سوادآموزی وزارت معارف، طرح شمولیت آن معینیت در برنامه میثاق شهروندی و طرح استخدام معلمان قراردادی و انتقال تدریجی بست‌های معلمان رسمی سواد آموزی به مکاتب سواد حیاتی/ تعلیمات عمومی، بررسی شد.
نخست سردارمحمد رحیمی معین سواد آموزی وزارت معارف، از اجراآت آن اداره مبنی بر تطبیق فیصله های جلسه گذشته کمیته ملی سوادآموزی به جلسه گزارش داد. وی گفت که فعالیت معینیت سواد آموزی برای گسترش سواد در سطح ولایت‌ها و ولسوالی‌ها نظر به سال‌های گذشته پیشرفت‌های چشمگیری داشته است.
وی گزارش داد که فیصله جلسه قبلی کمیته برای تخصیص بودجه مورد نیاز ادارات دولتی دربخش سواد آموزی، از طریق اداره امور ریاست جمهوری به همه ادارات که تفاهمنامۀ همکاری امضا کرده اند فرستاده شده است تا ادارات ذی ربط بودجه مورد نیاز خویش را در سقف بودجه سال پیشرو تنظیم کنند.
به گفته وی راجع به تطبیق طرح مشروط سازی هرنوع جواز هماهنگی لازم با ادارات مسؤل صورت گرفته و این طرح آماده ارائه به جلسه کابینه است. وی همچنین گفت که در سال جاری ۱۱۰ جلسه کمیته ولایتی و بیش از سه هزار جلسه کمیته ولسوالی کمیته ملی سواد آموزی در راستای تطبیق برنامه امحای بی سواد برگزار شده است.
معاون رئیس جمهور ضمن اظهار قدر دانی از تلاش ها و کارکرد معینیت سواد آموزی، به ارائه طرح مشروط سازی اعطای جواز به کابینه تأکید کرد و گفت که به همه مقام های محلی ولایتی که در برگزاری جلسات کمیته های ولایتی و ولسوالی سهل انگاری می کنند از طریق اداره ارگان‌های محلی به آنها تذکر داده شود.
سپس طرح “شمولیت سوادآموزی در برنامه ملی میثاق شهروندی” به جلسه ارائه شد. هدف این طرح، ایجاد و تقویت هماهنگی بین معینیت سوادآموزی وزارت معارف و کمیته معارف برنامه ملی میثاق شهروندی است.
آقای رحیمی، شمولیت نماینده های سوادآموزی در کمیته معارف برنامه ملی میثاق شهروندی، شمولیت فعالین برنامه سوادآموزی در لایحه وظایف کمیته معارف این برنامه، بلند بردن سطح آگاهی عامه از اهمیت آموزش سواد، بسیج مردم برای ایجاد کورس های سواد آموزی را به عنوان بخش های اصلی طرح مذکور عنوان کرد.
اعضای جلسه پس از بحث و بررسی مسودۀ طرح شمولیت سوادآموزی دربرنامه ملی میثاق شهروندی، این طرح را تأیید کرده و فیصله شد که طرح مذکور در جلسۀ با حضور نمایندگان وزارت های مالیه، انکشاف دهات و معینیت سواد آموزی نهایی شده و برای طی مراحل بعدی به مراجع مربوط ارائه گردد.
در بخش دیگر این جلسه، مسودۀ طرح استخدام معلمان قراردادی و انتقال تدریجی بست‌های معلمان رسمی سوادآموزی به مکاتب سواد حیاتی/ تعلیمات عمومی نیز بررسی شد. افزایش دسترسی سوادآموزان به کور‌س‌های سواد‌آموزی درمحل زیست‌شان، انتقال تدریجی بست معلمان سوادآموزی به مکاتب سواد حیاتی، افزایش دسترسی سوادآموزان به کورس سوادآموزی، جلوگیری از ایجاد کورس‌های تکراری، افزایش تعداد کورس‌ها با تحت پوشش قراردادن ساحات بیشتر، فراهم سازی فرصت تعلیمات دوامدار از طریق ایجاد مکاتب سواد حیاتی در سطح ولایات و ولسوالی‌ها، کاهش بودجه در استخدام معلمان سوداآموزی به عنوان اهداف اساسی این طرح تعریف شده است.
آقای رحیمی در توضیح این طرح گفت که با استخدام معلمان قرار دادی و انتقال بست های معلمان رسمی سواد آموزی به مکاتب سواد حیاتی، آن اداره قادر خواهد شد که با بودجه موجود معلمان بیشتری را برای کورس های سواد آموزی استخدام کنند.
به گفته وی، هم اکنون در حدود بیش از سه هزار معلم رسمی مکاتب سواد حیاتی برنامه آموزشی کورس های سواد آموزی را به پیش می برند که با انتقال بست های آنان به مکاتب سواد حیاتی/ تعلیمات عمومی، می توان بیشتر از شش هزار معلم قرار دادی را استخدام کرد.
جلسه بعد از بحث و بررسی همه جانبه، این طرح را در پرنسیپ مورد تأیید قرار داد. استاد دانش معاون رئیس جمهور ضمن اظهار قدردانی از توجه معینیت سواد آموزی وزارت معارف به توسعه و گسترش برنامه های اجرایی آن اداره در سطح کل کشور و تلاش برای امحای بی سوادی، طرح های متذکره را گام به جلو دراین زمینه عنوان کرد.
معاون رئیس جمهور گفت که در صورت تطبیق طرح استخدام معلمان قراردادی، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی با توجه به تجاربی که دارد می تواند در این زمینه معینیت سواد آموزی وزارت معارف را یاری رساند.
جلسه فیصله کرد که برای نهایی شدن این طرح، بین وزارت مالیه، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و معینیت سواد آموزی وزارت معارف، هماهنگی های لازم صورت گیرد.