کمپاین هفته جهانی معارف، راه اندازی شد

“ائتلاف ملی معارف افغانستان” و”جنبش پشتیبانی از تعلیم وتربیه با کیفیت درافغانستان”، در هماهنگی با وزارت معارف کنفرانس هفته جهانی معارف را روز پنجشنبه ششم ثورسال روان در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت با اشتراک مقام های دولتی ونماینده گان جامعه مدنی، برگزار کردند.
هفته عملکرد جهانی به خاطر حمایت از معارف، یک کمپاین بین المللی است که سالانه توسط کمپاین جهانی معارف در ۱۲۰ کشور جهان به حمایت نهادهای ملی وبین المللی به هدف آگاهی دهی در مورد اهمیت تعلیم و تربیه برای دستیابی به اهداف انکشاف پایدار معارف تاسال ۲۰۳۰ ، برگزار شده است.
ایتلاف معارف افغانستان وجنبش پشتیبانی از تعلیم وتربیه با کیفیت در افغانستان، به حمایت بیش از ۱۰۰ نهاد ملی وبین المللی فعال در سکتور معارف همه ساله کمپاین هفته جهانی معارف را در کابل و ۳۴ ولایت کشور برگزار می کنند.
شعار امسال این کمپاین جهانی ” مشارکت شهروندان وحسابدهی برای SDG4 در سال ۲۰۱۸ ” انتخاب شده است

۳۱۲۷۷۵۲۲_۱۷۵۴۸۹۳۶۹۱۲۵۷۴۶۰_۵۹۷۳۴۱۳۰۱۴۶۰۱۲۰۳۷۱۲_o ۳۱۳۲۶۸۵۲_۱۷۵۴۸۹۳۵۳۴۵۹۰۸۰۹_۱۵۷۰۶۳۰۷۰۹۳۴۷۸۷۶۸۶۴_o ۳۱۳۵۰۴۰۰_۱۷۵۴۸۹۳۶۲۷۹۲۴۱۳۳_۲۰۶۳۳۹۲۴۴۸۹۵۱۸۷۷۶۳۲_o ۳۱۳۵۷۶۰۲_۱۷۵۴۸۹۳۵۲۱۲۵۷۴۷۷_۷۱۴۲۸۸۶۰۶۴۷۴۱۴۱۶۹۶۰_o ۳۱۳۹۸۱۱۲_۱۷۵۴۸۹۳۶۴۴۵۹۰۷۹۸_۳۶۱۳۰۸۵۸۳۲۶۸۱۸۸۱۶۰_o