کمپاین آگاهی عامه و ایجاد کورس سوادآموزی برای کسبه کاران در بازار بامیان

کمپاین آگاهی‌دهی جهت اشتراک همه کسانی‌که از نعمت سواد محروم‌اند در کورس‌های سوادآموزی و همچنان ایجاد کورس سوادآموزی برای کسبه‌کاران و بازاریان که از نعمت سواد محروم‌اند به همکاری نهاد دانشجوی کانون تفاهم در بازار بامیان به حضور داشت نماینده محترم حقوق بشر، نهادهای امنیتی، رسانه‌ها، کارمندان سوادآموزی، نهادهای دولتی و عده کثیر از مردم شریف بامیان و همچنان در این کمپاین یک کورس سوادآموزی برای کسبه‌کاران راه‌اندازی شد.

۳۱۳۰۱۹۰۱_۶۲۵۳۷۴۶۶۱۱۳۵۶۷۲_۱۶۴۰۹۸۹۳۰۸۸۱۲۷۸۷۷۱۲_n ۳۱۳۰۶۷۲۱_۶۲۵۳۷۴۴۴۱۱۳۵۶۹۴_۳۲۳۸۳۷۰۱۶۱۱۰۶۸۷۸۴۶۴_n ۳۱۳۱۸۳۷۵_۶۲۵۳۷۷۵۷۴۴۶۸۷۱۴_۵۹۱۳۴۷۸۳۰۹۳۵۳۶۱۹۴۵۶_n ۳۱۴۱۷۰۸۹_۶۲۵۳۷۷۲۵۱۱۳۵۴۱۳_۷۸۸۰۵۱۴۹۵۳۷۲۶۱۳۲۲۲۴_n