کمپاین آگاهی دهی و تبلیغاتی در ولایت دایکندی

آمریت سوادآموزی ولایت دایکندی به مناسبت گرامی­داشت از روز بین المللی سواد کمپاین آگاهی دهی و تبلیغاتی را در سطح مرکز( شهر نیلی) آن ولایت از طریق سنگ نویسی در مسیر سرگ ها و اماکن عمومی با شعار های(برای آموختن هیچ وقت دیر نیست، از گهواره تا گور دانش بجویید و سواد دریچه به سوی خوش بتی است) آغاز نموده است.

هدف از راه اندازی این برنامه افزایش سطح آگاهی مرم نسبت به برنامه و فعالیت­های سوادآموزی، تشویق و ترغیب شهروندان به آموختن سواد و همکاری مردم در تطبیق برنامه­های سوادآموزی می­باشد.