کتاب رهنمای سهیم سازی مردم محل در برنامه‌های سوادآموزی

مقدمه

طبق ماده ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی کشور، آموزش حق تمام مردم است. برای محو بیسوادی، بایست که برنامه های سوادآموزی مؤثر و متعادل در سراسر کشور با در نظرداشت اصل اولویت تطبیق گردد. وزارت معارف و معینیت سوادآموزی جهت رسیدن به این اهداف و براساس پلان استراتیژی ملی معارف و پلان عملیاتی معینیت سوادآموزی، فرصت های مناسب کسب آموزش سواد و خدمات عمومی بهتر را برای بزرگسالان فراهم می سازند.

 معینیت سوادآموزی وزارت معارف به منظور شمولیت و سهیم سازی فعال مردم به سطح قریه به منظور مؤثریت آموزش، جلوگیری از ترک کورس، انتخاب قریه های دارای اولویت، بهتر شدن پروسه آموزش، گسترش حمایت مردم به شکل دوامدار و همیشگی بعداز رایزنی ها و یافته های که داشت به این نتیجه رسید که به حمایت مالی و تخنیکی پروژه لیف۲/جایکا برای اولین بار در کشور برنامه “سهیم­سازی مردم محل در ایجاد و تطبیق کورس‌های سوادآموزی” را از طریق ایجاد کمیته­های سواد قریه­ها/ گذرها در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار، شهر مزارشریف ولایت بلخ و ولسوالی میربچه کوت ولایت کابل به طور آزمایشی تطبیق نماید.

 نتایج به دست آمده نشان می­دهد که با سهیم­سازی فعال مردم از طریق ایجاد کمیته سواد قریه/ گذر تغییرات مثبت در کیفیت، تـداوم نظارت و باور مردم به پـروسه آموزش تضمین می­گردد. در حقیقت از ایـن طریق زمینه مشارکـت عملی و دوامدار با مردم محل فراهم می گردد و حس مالکیت مردم نسبـت به فعالیت‌های کـورس‌های سوادآمـوزی افزایش می یابد.

 در این رهنما؛ فعالیت ها، یافته ها و نتایج تطبیق برنامه سهیم­سازی مردم محل در ایجاد و تطبیق کورس‌های سوادآموزی در ساحات آزمایشی به طور مفصل ذکر گردیده و در نظر است تا بعداز طی مراحل در سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد.

 در اخیر آرزومندیم تا رهنمای سهیم­سازی مردم محل و فورم­های مرتبط به آن برای استفاده تمام همکاران معینیت سوادآموزی و نیز مؤسسات غیر دولتی همکار با این اداره مفید واقع گردد.

دانلود کتاب سهیم سازی مردم محل