کتاب دری سوادآموزی

کتاب های تهیه شده، پیام آور صلح، ثبات پایدار، هم پذیری و روشنگری اذهان مردم در پرتو دانش و معرفت اسلامی می باشند.

کتاب دری سوادآموزی شامل ۴۰ درس می باشد در هفت فصل طراحی شده است.

حق چاپ این کتاب برای معینیت سوادآموزی محفوظ است و آنعده از موسساتی که می خواهند این کتاب را چاپ کنند باید با معینیت سوادآموزی هماهنگی داشته باشند.

دانلود کتاب دری سوادآموزی