چارچوب جدید نصاب تعلیمی

چوکات نصاب تعلیمی با در نظر داشت روش های متعدد و در مطابقت با بهترین و جدیدترین نظریات بین المللی و تجارب سوادآموزی بزرگسالان و تعلیمات اساسی انکشاف داده شده است. برتری این چوکات نصاب تعلیمی بنابر قابلیت محوری بودن آن است، که در سه سویه طرح ریزی گردیده است. برعلاوه، چوکات نصاب تعلیمی مترادف با چوکات قابلیت ملی افغانستان و نصاب تعلیمات ابتدایی می باشد تا از سازگاری، نظم ترتیب و پیشرفت در سیستم تعلیم و تربیه و آموزشی کشور اطمینان حاصل شود. در نسخه کنونی چوکات نصاب تعلیمی استندردهای یادگیری، شاخص های عملکرد، اهداف یادگیری مشخص برای سویه ۱ معرفی گردیده است، امیدواریم تا در آینده این چوکات نصاب بهبود یابد و شاخص های عملکرد و اهداف یادگیری مشخص برای سویه های دیگر نیز انکشاف داده شود.

چوکات نصاب تعلیمی اصول رهنمودی برای تعلیمات سوادآموزی جوانان و بزرگسالان در افغانستان معرفی می نماید. چوکات نصاب تعلیمی انعطاف پذیری دارد و به دست اندارکاران سوادآموزی اجازه می دهد تا نقش فعال شان را در انکشاف نصاب های متنوع ایفا نمایند. تا ضرورتمندی های گوناگون، آرزوها، دلچسپی ها و شرایط زندگی سوادآموزان را در آن لحاظ کرده باشند. توقع می رود که یاد گیرندگان قابلیت های کلیدی را از خود تبارز دهند که در این چوکات نصاب تعلیم مشخص گردیده اند، تا در زندگی فردی، اجتماعی و در کل به سطح کشور تغییرات مثبت را به وجود آورند.

دانلود چارچوب نصاب تعلیمی جدید