پیام داکتر سردار محمد رحیمی معین سوادآموزی وزارت معارف در مورد آموزش سواد از راه دور

 

این پیام با درنظرداشت حالت اضطرار به دلیل شیوع ویروس کرونا تهیه شده و معینیت سوادآموزی وزارت معارف متعهد است تا خدمات آموزش سواد را با روش‌های بدیل به خانه‌های هموطنان برساند.