وزارت معارف و وزارت امور مهاجرین برنامه با سواد سازی بیجاشدگان و عودت کنندگان را آغاز می نماید

دکتر سردار رحیمی معین سواد آموزی وزارت معارف با سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در نشستی، قبل از ظهر شنبه ۲۸ حوت در مورد مدیریت و آغاز برنامه با سواد سازی عودت کنندگان و بیجاشدگان به توافق رسیدند.

این جلسه بر اساس تصمیم و فیصله شورای محترم وزیران هماهنگی شده بود که مشکل تعلیم و تربیه و سوادآموزی بیجاشدگان داخلی و عودت کنندگان را بررسی و حل نمایند. بنابراین معین سوادآموزی و وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در این ملاقات با اشاره نیازمندی برخی عودت کنندگان که در کشور میزبان زمینه تحصیل برایشان فراهم نبوده گفتند که برای عملی شدن این برنامه، کمیته کاری مشترک دو اداره به زودی در مورد تهیه پلان، شناسایی مناطق و برآورد بودجه برنامه سواد حیاتی برای مهاجرین کار نمایند.
وزیر امور مهاجرین گفتند برای بهتر شدن وضعیت تحصیلی عودت کنندگان و مهاجرین افغان در بیرون از کشور نیاز است تا وزارت امور مهاجرین با وزارت معارف یک تفاهم نامه جامع را به امضا برساند که بخش های ادامه تحصیل فرزندان عودت کننده، سواد آموزی برای بیجاشدگان و عودت کنندگان، اعمار مکاتب در شهرک های مهاجرین و ثبت شدن مکاتب مهاجرین در کشورهای همسایه توسط وزارت معارف، در آن شامل گردد.
معین سواد آموزی وزارت معارف در این نشست گفت که وزارت معارف آمادگی اش را برای آغاز این برنامه در بخش فنی دارد، اما آن اداره کوشش می نماید که مشکل بودجوی برنامه یاد شده را از طریق موسسات بین المللی حل نماید.
دکتر رحیمی افزود که قرار است تا هفته آینده تفاهمنامه سواد حیاتی با وزارت امور مهاجرین و برخی از وزارت­ های دیگر به امضا برسد.