ورکشاپ طرح مسلکی سازی معلمان سوادآموزی

دکتر سردار محمد رحیمی معین سوادآموزی ورکشاپ طرح مسلکی معلمان سوادآموزی بزرگسالان را با حضور الله باز جم رئیس برنامه ها، جورج کدیری مدیر مسئول برنامه ارتقای سطح سواد در افغانستان، داکتر ونیسا مشاور بخش تربیه معلم در دفتر یونسکو، آمران و مدیران ارشد معینیت سوادآموزی و برنامه ارتقای سواد در افغانستان افتتاح نمود.

داکتر ونیسا مشاور بخش تربیه معلم در این ورکشاپ نتایج نیاز سنجی تربیه معلم را با مشترکین شریک ساخته و بر مبنای آن طرح پیشنهادی را با در این رابطه با اعضای ورکشاپ شریک ساخته و نظریات آنها را برای غنامندی این طرح دریافت نمود.

IMG_0683