ورکشاپ تحکیم روابط، هماهنگی و شریک‌سازی فعالیت‌های کورس‌ها، مکاتب و مراکز آموزش محلی سوادآموزی

۱۷/۰۴/۱۳۹۸

ورکشاپ تحکیم روابط، هماهنگی و شریک‌سازی فعالیت‌های کورس‌ها، مکاتب و مراکز آموزش محلی سوادآموزی به ریاست الله‌باز جم رئیس برنامه‌های معینیت سوادآموزی و با اشتراک کارمندان آمریت‌های سوادآموزی، مدیران مراکز آموزش محلی، مدیران ساحات هژده‌گانه و مدیران مکاتب سوادآموزی در تالار کنفرانس معینیت سوادآموزی برگزار گردید.

هدف از این ورکشاپ، شریک‌سازی فعالیت‌ها و دست‌آوردهای کورس‌ها، مکاتب سوادآموزی و مراکز آموزش محلی شهر کابل به‌منظور تطبیق مؤثر برنامه ملی سواد و افزایش هماهنگی‌های بیش‌تر در پروسه ملی سوادآموزی، تشریح وضعیت موجود در کورس‌ها، مکاتب سوادآموزی و مراکز آموزش محلی و در نظر گرفتن راه‌کارهای مفید غرض افزایش کمی و کیفی فعالیت‌ها و افزایش بهینه خدمات‌رسانی در این مراکز گفته شده است.

در این ورکشاپ، الله‌باز جم؛ رئیس برنامه‌های معینیت سوادآموزی تلاش‌های اخیر این معینیت در راستای استخدام ۹۵۰ آموزگار قراردی، گنجاندن صنوف و کورس‌های جدید سوادآموزی در چهارچوب پروژۀ بی‌ساف (BESAF) و در نظر گرفتن میکانیزم‌های مختلف اجرائی شدن آن، چگونگی تطبیق برنامۀ افزایش قابلیت‌ها، گسترش مهارت‌های شغلی، استخدام آموزگاران قراردادی براساس نیازسنجی‌های دقیق و جامع، درنظر گرفتن توازن جنسیتی در استخدام آموزگاران قراردادی، از میان برداشتن چالش‌ها و موانعی که در گذشته فراروی استخدام آموزگاران قراردادی وجود داشت، نیازسنجی چند بُعدی مکاتب سوادآموزی (آموزگاران، ساختمان، نصاب آموزشی، قرطاسیه، کتب سوادآموزی و سایر ضروریات سوادآموزان)، تلاش در جهت انتخاب استراتیژی‌های کارآمد به‌منظور رسیدن به اهداف توسعه‌ای وزارت معارف در چهارچوب تطبیق برنامه ملی سواد، پاسخگو بودن معینیت سوادآموزی به نیازهای روزِ سوادآموزان مرکز و ولایات، متعهد بودن معینیت سوادآموزی به روی‌دست گرفتن روش‌ها و راه‌کارهای ابتکاری و خلاقانه در جهت افزایش مثمریت تطبیق برنامه‌های مختلف سوادآموزی توأم با حرفه، تشریح معیارهای استخدام آموزگاران، جذب سوادآموزان، شاخص‌های انتخاب محل آموزش برای سوادآموزان و سروی سوادآموزان در چهارچوب پروژه بی‌ساف (BESAF) را با اعضای جلسه شریک ساخته و افزود که معینیت سوادآموزی نسبت به سه سال گذشته و با روی‌دست گرفتن اقدامات همه‌شمول در راستای تقویت و افزایش هرچه بهتر خدمات‌رسانی برای سوادآموزان مرکز و ولایات کشور در محراق توجۀ دفتر بانوی نخست، دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری و وزارت محترم معارف بوده و از تلاش‌های این معینیت در محافل داخلی و خارجی بارها تقدیر به عمل آمده است.

در پایان نیز اعضای این ورکشاپ، نظرات، پیشنهادات و درخواست‌های خویش را  با اعضای جلسه شریک ‌ساختند و تأکید کردند تا زمانی‌که چالش‌ها و مشکلات فراروی کورس‌ها، مکاتب سوادآموزی و مراکز آموزش محلی حل نگردد؛ پروسه تطبیق برنامه ملی سواد به کُندی روبه‌رو خواهد بود.