نهال‌شانی هیئت رهبری معینیت سوادآموزی به مناسبت بزرگ‌داشت از روز ملی غرس نهال

هئیت رهبری معینیت سوادآموزی وزارت معارف به مناسبت بزرگ‌داشت از روز ملی غرس نهال، در صحن حویلی معینیت سوادآموزی نهال غرس کردند. هم‌چنان دکتر سردارمحمد رحیمی معین سوادآموزی غرس نهال را به منظور سرسبزی زیست‌محیط شهر، جلوگیری از افزایش آلودگی‌ هوا و ایجاد فضای سالم زندگی مفید دانست و خاطرنشان ساخت که غرس نهال و سهیم‌شدن در ایجاد محیط سالم برای زندگی، وظیفۀ هر شهروند مسئول در کشور دانسته می‌شود. گفتنی است هیئت رهبری معینیت سوادآموزی وزارت معارف از شهروندان کشور تقاضا به عمل می‌آورد تا در ایجاد هوای پاک زیست‌محیطی و سرسبزی در سطح کشور به مناسبت بزرگ‌داشت از روز ملی غرس نهال، نهال غرس نمایند.