نخستین ورکشاپ چگونگی برگزاری جلسه‌های کمیته ولایتی و ولسوالی سوادآموزی در ولایت پنجشیر دایر گردید

۴۳۸۷۸۱۳۹_۱۹۵۷۲۸۵۸۹۱۰۲۷۲۰۵_۹۱۰۸۶۹۷۹۹۴۸۹۴۵۰۸۰۳۲_n۴۳۶۷۷۲۵۳_۱۹۵۷۲۸۶۱۰۴۳۶۰۵۱۷_۷۳۴۹۱۰۵۰۴۹۶۹۳۳۲۳۲۶۴_n۴۳۵۹۰۳۸۰_۱۹۵۷۲۸۶۵۱۷۶۹۳۸۰۹_۵۲۱۱۶۱۷۱۷۳۵۷۰۵۸۴۵۷۶_n

ورکشاپ چگونگی برگزاری جلسه‌های کم۴۳۶۴۳۹۶۴_۱۹۵۷۲۸۶۶۴۱۰۲۷۱۳۰_۸۰۲۴۷۸۵۵۲۰۸۳۳۸۵۵۴۸۸_nیته ولایتی و ولسوالی سوادآموزی به روز سه شنبه تاریخ ۱۷ میزان، ۱۳۹۷ با حضور محمدامین صدیقی معاون مقـام ولایت، مولانا عتیق الله کریمی رئیس معارف، الحاج حـامده هما نورستانی سرپرست ریاست بسیج ملی و بررسی معینیت سوادآموزی، راحله عطایی معاون شورای ولایتی، روســای ادارات دولتی ولایت، ولسوالان، مدیران سوادآموزی ولسوالی‌های از جانب معینیت سوادآموزی با حمایت مالی یونسکو و هماهنگی اداره ارگان‌های محل در ولایت پنجشیر دایر گردید.
این ورکشاپ به اساس فیصله جلسه شماره (۱) سال ۱۳۹۷ کمیته ملی سوادآموزی به منظور ارائه توقعات معینیت سوادآموزی، تشریح وظایف کمیته‌ها جهت برگزاری مؤثر این جلسات دایر و قرار است این ورکشاپ در سایر ولایات نیز برگزار گردد.