معین سوادآموزی وزارت معارف و رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر بر توسعه همکاری تأکید کردند

دکتر سردارمحمد رحیمی معین سوادآموزی در همراهی محمدیاسین صمیم مشاور ارشد مسکلی برنامه سوادآموزی، روز پنج شنبه هفته گذشته با محترم بانو شهرزاد اکبر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در دفتر کار اش دیدار نموده و در باره  تقویت همکاری بین برنامه سوادآموزی و فعالیت‌های حقوق بشری در سطح مرکز و ولایات باهمدیگر تبادل نظر نمودند.

تقویت همکاری در سطح ولایات، شامل سازی موضوعات و رساله‌های کمکی حقوق بشری در نصاب سویه‌های مختلف تعلیمات بزرگسالان، عرضه خدمات سوادآموزی برای افراد دارای معلولیت، چاپ کتاب الفبای حقوق بشر و دادخواهی مشترک برای سوادآموزی و تعلیم و تربیت منحیث یک حق اساسی شهروندی از جمله مسایلی بود که هر دو طرف در مورد آن با تفصیل صحبت نموده و توافق کردند که برای عملی کردن هریکی از موارد، یک کارگروه تخنیکی را ایجاد نمایند.

بانو شهرزاد اکبر تأکید نمود که کمیسیون حقوق بشر در حد امکانات خود در راستای عملی‌سازی هریک از ساحات همکاری از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد؛ در قسمت چاپ کتاب الفبای حقوق بشر، ایشان وعده سپرد که با مسوولین پروژه های کمسیون صحبت نموده و تدابیر لازم را روی دست خواهد گرفت. همچنان، برای تحکیم هماهنگی‌ها در سطح ولایات بین فعالیت‌های دو اداره، به ریاست‌های ولایتی حقوق بشر مکتوب متحدالمال صادر خواهد کرد و برای تعقیب سایر موارد مسولین بخش آموزش و ارتقای ظرفیت کمیسیون را توظیف خواهد کرد تا با بخش تخنیکی برنامه سوادآموزی مسایل را دنبال نموده و از پیشرفت فعالیت‌ها به طور منظم گزارش دهد.