مصاحبه محترم محمد یاسین صمیم مشاور ارشد مسکلی معینیت سوادآموزی در رابطه به وضعیت سوادآموزی و تعلیمات بزرگسالان در کشور

در این مصاحبه، آقای صمیم یک تصویر کلی از وضعیت سوادآموزی و فرصت های تداوم تعلیمات بزرگسالان را ارایه می‌کند و همچنان، چالش ها و فرصت های سکتور را مختصراً بیان می‌کند.

برای معلومات بیشتر روی لینک کنید و مصاحبه کامل را بشنوید.