مسوولین برنامه سوادآموزی و اداره ملی احصاییه و معلومات بر ضرورت همکاری همه‌جانبه در تطبیق سروی ملی سواد و حساب در کشور توافق کردند

در جلسه‌ای که به تاریخ ۱۱ عقرب ۱۳۹۹ در مقر اداره ملی احصاییه و معلومات برگزار شده بود، معین سوادآموزی وزارت معارف از طرح برگزاری سروی ملی سوادآموزی در سطح کشور خبر داد و تأکید  کرد که برای ارایه تصویر درست از پیشرفت‌های سوادآموزی نیاز است تا نرخ سواد و قابلیت‌های بزرگسالان به شکل معیاری توسط وزارت معارف و ادراه ملی احصاییه و با اشتراک همکاری تخنیکی سازمان یونسکو در فاصله هر ۵ سال سنجس و با مردم شریک گردد.

داکتر رحیمی افزود از آنجایی که اداره ملی احصاییه و معلومات مسوولیت برگزاری سروی‌ها و سنجش‌ها را در سطح ملی به عهده دارد، در جلسه اخیر کمیته ملی سواد پیشنهاد شمولیت اداره ملی احصاییه و معلومات در جلسات کمیته ملی سواد و همین‌طور ضرورت همکاری تخنیکی اداره شما مطرح گردید و خوشبختانه‌، در فیصله‌های کمیته ملی سواد بر ضرورت همکاری همه‌جانبه هر دو اداره در تهیه لیست افراد بی‌سواد ادارات دولتی و تطبیق سروی ملی تأکید شده است.

در ادامه آقای حسیب الله موحد معاون مسلکی اداره احصاییه و معلومات از ابتکار و تلاش معینیت سوادآموزی در راستای امحای بی‌سوادی و فرصت‌سازی برای تعلیمات بزرگسالان در سراسر کشور تشکری نموده و افزود که خوشبختانه، اداره سوادآموزی برای برگزاری سروی دیدگاه واضح دارد و داشتن چنین دیدگاه روشن در باره هدف، دامنه، روش‌شناسی و زمانبندی سروی به تسهیل و سرعت پروسه کمک می‌کند. وی افزود که اداره ملی سوادآموزی برای تطبیق سوادآموزی در سطح کشور آمادگی دارد، اما در قسمت تعریف مفاهم، شاخص‌ها و ستانداردهای سروی ملی سوادآموزی نیازمند همکاری معینیت سوادآموزی و بخش‌های مسلکی سازمان یونسکو می‌باشد.

به تعقیب آن محمدیاسین صمیم، مشاور ارشد مسلکی و پالیسی معینیت سوادآموزی و بانو سارا ال عطار مسوول بخش سوادآموزی یونسکو به ترتیب صحبت نموده و در ارتباط به جزییات طرح سروی ملی سوادآموزی، میتودولوژی، ابزارهای سنجش، زمانبندی سروی، نیازهای ظرفیتی، مدل‌های انجام سروی و همین طور، ساختارهای رهبری پروژه به اشتراک کنندگان معلومات ارایه کردند. آقای صمیم افزود که نتایج  سروی ملی سوادآموزی رهبری دولت، وزارت معارف و برنامه سوادآموزی را کمک خواهد کرد که هم پالیسی‌های آموزشی متناسب به نیاز بزرگسالان ترتیب نمایند و هم اصل توازن را با دقت بیشتری در تطبیق خدمات و  فعالیت‌های سوادآموزی و تعلیمات بزرگسالان عملی کند.

در خاتمه رهبری دو اداره توافق نمودند که برای عملی سازی موفقانه سروی ملی سوادآموزی و حساب، یک تیم تخنیکی و یک تیم رهبری با اشتراک ادارات ذیدخل ملی و بین المللی برای مدیریت پروژه ایجاد گردد تا ضمن مرور مدل‌های مختلف و امکان سنجی، طرح مشخصی را برای تصمیم‌گیری ارایه نماید. افزون برآن، اداره احصاییه و معلومات طرح اولیه سروی را مرور نموده و نظریات و پیشنهادات خود را برای اصلاح با برنامه سوادآموزی شریک نماید و همچنان، معینیت سوادآموزی به همکاری سازمان یونسکو کابل، انستیتیوت آموزش‌های مادام العمر و انستیتیوت احصاییه یونسکو(UIS) پیش‌نویس تفاهمنامه همکاری را ترتیب نموده و با مسوولین اداره ملی احصاییه و معلومات شریک می‌کند. طرفین پس از نهایی سازی اسناد اقدامات عملی را برای بومی‌سازی مدل انتخابی و تطبیق سروی روی دست خواهند گرفت.