مرکز آموزش محلی CLC( Community Learning Center )

مرکز آموزش محلی CLC( Community Learning Center )

اصطلاح  Community Learning Center را در زبان فارسی دری به مفهوم مرکز آموزش محلی معادل قرار میدهند. مرکز آموزش محلی عبارت از مکانی است که در آن زمینه های آموزش طویل المدت به منظور توسعه و انکشاف وضعیت زندگی مردم محل شکل گرفته است.

پیشینه و تاریخچه CLC در جهان

انجمن فدراسیون ملی یونسکوی جاپان منحیث یک نهاد غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی که در سال ۱۹۴۷ در شهر “سندای” جاپان ایجاد گردیده و برای اولین بار در سال ۱۹۴۸ جنبش جهانی CLCدر همان شهر از طرف این انجمن تأسیس و به فعالیت خود آغاز نمود.

clc1

پیدایش CLC در افغانستان

معینیت سواد آموزی وزارت معارف با همکاری انجمن فدراسیون ملی یونسکو جاپان در سال ۱۳۸۲ هــ. ش پروسه اعمار و انکشاف CLC را از ولسوالی استالف ولایت کابل آغاز نمودند که حالا با تلاش ریاست برنامه های معینیت سواد آموزی تعداد این مراکز به پانزده باب CLC دارای تعمیر در مرکز و ولایات کشور توسعه و انکشاف یافته و دو باب CLC بدون تعمیر مشخص در ولایت های تخار و دایکندی دارای تشکیل رسمی بوده فعالیت مینمایند که از جمله هفده باب CLC، شش مرکز آن در ولسوالی های ده سبز، چهار آسیاب، فرزه، استالف، تنگی سیدان چهار آسیاب و پغمان ولایت کابل؛ و سه مرکز دیگر آن در قریه های سنجد دره، ده غوچک و کاریزک ولایت پروان و دو مرکز دیگر در حیدر آباد نمبر ۱ و نمبر ۲ ولایت بامیان و چهار مرکز دیگر آن در نواحی ۵،۸،۱۲، و ۱۳ شهر کابل اعمار و به بهره برداری سپرده شده است.

clc2

اهداف:

توسعه آموزش سواد توأم با ایجاد برنامه های حرفوی

انکشاف و تقویت منابع تولیداتی و عایداتی از طریق ایجاد حرفه های متنوع و مورد نیاز مرد محل

راه اندازی برنامه های آموزشی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، صحی و سایر خدمات اجتماعی برای انکشاف مهارت های افراد واجد شرایط

خودکفایی افراد جامعه به خصوص زنان، معیوبین و محرومین از سواد

تلاش برای محو بیسوادی و ایجاد زمینه اشتغال برای مردم محل

clc4

دست آورد ها

اعمار و به بهره برداری سپردن ۱۵ باب مرکز آموزش محلی

در حدود ۲۲ هزار تن در بخش سواد آموزی و حرفه آموزش دیده که شاملین آن اکثراً از طبقۀ اناث و تعداد هم از طبقۀ ذکور بوده، برنامه های مراکز آموزش محلی با در نظرداشت نیازمندی ایجاد تا اکنون دوام دارد.

تثبیت (۱۰) قطعه زمین شخصی و مردمی که جدیداً جهت انکشاف مراکز آموزش محلی در مرکز و ولایات کشور از طرف مردم معارف دوست اهداء گردیده است که اسناد آن طی مراحل شده آمادۀ اعمار است.

با وصف که تجربه clc یعنی مراکز آموزش محلی در کشور پیشینه ندارد ولی از بدوی تأسیس این  مراکز مؤثریت خویش را در ارایۀ خدمات آموزشی و حرفوی در برنامه آموزشی بزرگسالان دارد.

چون مراکز آموزش محلی بهترین ایجاد گر انگیزه برای بزرگسالان وهکذا محل مناسب برای یادگیری مدام العمر میباشد.

clc3