قرارداد ۴۷ قلم قرطاسیه برای معینیت سوادآموزی

معینیت سوادآموزی جهت ضرورت شعبات مرکزی خویش برای سال مالی ۱۳۹۷ به تعداد ۴۷ قلم قرطاسیه باب مطابق شرطنامه ضرورت دارد. شرکت ها و اشخاص انفرادی که خواهش قرارداد را داشته باشند بعد از نشر اعلان درخواستی های خویش را الی مدت ۲۱ یوم به مدیریت تهیه و تدارکات معینیت سوادآموزی واقع چهاراهی شیرپور سپرده شرطنامه را ملاحظه نموده تضمین اخذ می گردد.