فراغت ۴۷۹۰ تن سوادآموز از کورس‌های سوادآموزی و ۹۷۸ تن از لیسه سواد حیاتی ولایت جوزجان

به تعداد ۴۷۹۰ تن سوادآموز که از آن جمله ۲۷۵۵ تن آن ذکور و ۲۰۳۵ تن آن اناث می‌باشند بعد ازسپری نمودن یک دوره آموزشی از کورس‌های سوادآموزی ولایت جوزجان فراغ گردیده و سند فراغت شان را بدست آوردند. همچنان به تعداد ۹۸ تن به سویه بکلوریا که ۴۲ تن آن اناث و ۵۶ تن آن ذکور می‌باشند از لیسه سواد حیاتی ولایت جوزجان فارغ گردیدند.