فراغت (۳۳)تن سرباز و ساتنمن از کورسهای سواد آموزی

در طی محفل رسمی در تالار قوماندانی امنیه ولایت پنجشیر از فراغت (۳۳)تن سرباز و ساتنمن پولیس ملی از کورسهای سواد آموزی قطعات و جزو تام های قوماندانی امنیه ولسوالی ها و قوماندانی امنیه ولایت پنجشیر مربوط به مؤسسهGIZ  می شود جلیل بعمل آمد.

محفل به تلاوت کلام الله مجید توسط یکی از اشتراک کننده گان افتتاح گردید.

این محفل سه جانبه که به اشتراک قوماندانی امنیه ولایت و مؤسسه GIZ و آمریت سواد آموزی ریاست معارف تدویر یافته بود . به سخنرانی مسؤلین ذیل ادامه یافته هریک :

  1. محترم مولوی عبدالوارث الصمدانی آمرسواد آموزی: که در مورد اهمیت آموختن سواد، اهمیت تصدیق نامه فراغت و اهمیت سواد آموزی برای پولیس ملی در نحوه تطبیق و اجرای قانون صحبت نمودند.
  2. محترم مولانا عبدالمنیر”عزیزی” معاون اداری قوماندانی امنیه: که در تاثیر و نقش مثبت سواد در شخصیت پولیس در نحوه آگاهی از قانون و خدمت گذاری برای مردم و برخورد نیک و اخلاقی با مردم همچنان در آوردن نظم و انظباط در وظیفه محوله در ساحه بیانیه ایراد نمودند.
  3. محترم صفت الله “سنگی” مدیر تعلیم وتربیه قوماندانی امنیه: از همکاری های مؤسسه GIZ و همکاری نظارتی آمریت سواد آموزی ریاست معارف به نیکی یاد کردند برای فارغان پولیس  از ارزش صنوف سواد آموزی با همه امکانات یاد کرده و اضافه کردند که شاید برای سال های بعدی برنامه های مؤسسه GIZ ادامه نیابد باید که از فرصت موجود  استفاده بهتر برای ارتقای ظرفیت خویش نمائید و از کتب توزیع شده مطالعه نکو تر نمائید.
  4. محترم ذل آغا “صوفی زاده” هیت اعزامی :  فراغت (۳۳)تن سرباز و ساتنمن پولیس ملی از کورسهای سواد آموزی تبریک و مبارک باد گفتن و وعده هر نوع همکاری را در زمنیه به مسؤلین سپردند

جلسه با توزیع تصدیق نامه فراغت (۳۳)تن سرباز و ساتنمن پولیس ملی و دعاییه خاتمه یافت .