فراغت ۲۰۰ تن سوادآموز از کورس‌های سوادآموزی ولایت سمنگان

به تعداد ۲۰۰ تن سوادآموز بعد از فراگیری کورس‌های آموزش سواد از مرکزایبک و ولسوالی‌های حضرت سلطان، فیروزنخچیر و خرم‌سارباغ ولایت سمنگان فارغ گردیدند و طی محفلی سند فراغت شان را بدست آوردند. قابل‌ یاداوری است که کورس‌ها به همکاری موسسه اکتید ایجاد گردیده بود.