فراغت ۱۷ تن سوادآموز از کورس سوادآموزی محکمه استیناف شهری ولایت جوزجان

به تعداد ۱۷ تن از اجیران سوادآموز محکمه استیناف شهری ولایت جوزجان بعد از فراگیری کورس سوادآموزی فارغ گردیدند و سند فراغت شان را بدست آوردند.