فراغت ۱۲ تن از اجیران ریاست محکمه استیناف ولایت هرات.

به تعداد ۱۲ تن از اجیران ریاست محکمه استیناف ولایت هرات، بعد از فراگیری کورس سوادآموزی فارغ گردیدند و سند فراغت شان را بدست آوردند.