سومین جلسه نوبتی کمیته ولسوالی سواد در ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار دایر گردید

۶۱۵۳۹۱۶۲_۴۱۱۳۶۰۳۶۳۰۳۶۸۶۱_۴۵۵۳۶۵۰۰۷۰۹۷۶۷۲۴۹۹۲_n ۶۱۳۳۱۳۳۹_۲۲۳۷۳۰۴۰۶۳۰۵۲۴۱۱_۷۵۵۶۲۸۵۱۸۳۹۰۱۵۶۴۹۲۸_n

۶/۳/۱۳۹۸

جلسه کمیته ولسوالی سواد به ریاست محترم عبدالمناف فیضی ولسوال دشت قلعه و رئیس کمیته سواد ولسوالی و با اشتراک اعضای این کمیته دایر گردید.

در این جلسه روی بررسی وضعیت سواد در ولسوالی دشت قلعه، آگاهی دهی توسط خطبا و ائمه مساجد، ایجاد کمیته سواد در سطح قریه جات، تحکیم روابط میان اداره سوادآموزی و کمیته مربوطه، شامل سازی برنامه سوادآموزی در برنامه ملی میثاق شهروندی و استفاده از نصاب جدید تعلیمی در سال ۹۸ در کورس های سوادآموزی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در پایان جلسه آقای فیضی از کارکردها و دست آوردهای مدیریت سوادآموزی این ولسوالی قدردانی نموده و از آنان خواست به تلاش های شان در قسمت کاهش و محو بی­سوادی ادامه دهند؛ همچنان آقای فیضی به مدیر سوادآموزی هدایت داد تا از طریق مکتوب به مؤسسات غیر دولتی از آنان خواهان همکاری بخاطر ایجاد کورس­های سوادآموزی و حرفوی درین ولسوالی شود.