سواد زیبایی معنوی انسان است.

سواد زیبایی معنوی انسان است.