سمپوزیم ملی اصلاحات معارف با بیانیه دکتر محمد مرویس بلخی سرپرست وزارت معارف، گشایش یافت

دوشنبه ۱۶ جدی ۱۳۹۸

وزارت معارف_کابل: سمپوزیم ملی معارف تحت شعار «اصلاحات بهتر – معارف پویاتر» به هدف بازنگری وظیفوی و ساختاری معارف کشور، با حضور رهبری وزارت معارف، شماری از مسوولان بلند پایه دولتی و وزرای کابینه، احمد نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، متخصصان و صاحبنظران امور تعلیم و تربیه گشایش یافت.
در آغاز دکتر محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف ضمن خوش آمدید مهمانان و حاضرین با اشاره به بهبود وضعیت تعلیم و تربیه و معیاری سازی وزارت معارف افغانستان سمپوزیم حاضر را نقطۀ عطف در انکشاف نظام آموزشی کشور دانسته، اذعان داشت: در آغاز کار در این وزارت با بررسی ها و ارزیابی هاییکه صورت گرفت به سه ماموریت در راستای کاری اولویت داده شد که عبارت بود از: تبدیل کردن وزارت معارف به یک وزارت خانه سالم از لحاظ غیر سیاسی بودن و تخصصی شدن آن.
دوم تکمیل سند را هبردی و نقشه راه های اصلاحی و ساختاری در وزارت معارف بود که نسبت وسعت و گسترده گی این وزارت ایجاب می‌کرد تا طرح این سند و هم تطبیق آن به همکاری سایر نهادها صورت گیرد که خوشبختانه امروز بعد از کارهای طولانی وتلاش‌های کار گروه‌های هفتگانه در مورد برنامه های مختلف مطروحه ، وزارت معارف مؤفق به ترتیب و تهیه مسوده آن شده که بعد از بحث و مداقه کارشناسانه در سمپوزیم، به منصۀ اجرا قرار خواهد گرفت.
و ثالثاً کار‌برد شیوه‌های تطبیقی سند خواهد بود که در تطبیق عملی آن با همکاری سایر نهادها تلاش و سعی جدی خواهیم نمود.
سرپرست وزارت معارف اضافه نمود: اصلاحات عمومی شامل برنامه های آتی می باشند. تعلیمات عمومی، عناصر اساسی معارف، وظایف تخنیکی سیستم تعلیم و تربیه، فراهم نمودن نصاب تعلیمی واحد در سطح کشور، سوادآموزی، تعلیمات اسلامی، که امید وارم اعضای محترم کار گروه‌ها با حوصله مندی تمام و با حضور در کار های گروپی و با ابراز نظریات تخصصی و علمی شان، سند راهبردی سمپوزیم را هر چه غنامند تر ساخته و داشته های علمی و تخصصی شان را درج مصوبه آن نمایند.
متعاقباً آقای نادر نادری رئیس عمومی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدماتی ملکی نیز در پیوند به موضوع صحبت نموده و در راستای آوردن اصلاحات ساختاری و وظیفوی در وزارت معارف به همکاری های کمیسیون مذکور تأکید نمود.
سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر نیز وضعیت تعلیم و تربیه را از جایگاه حقوقی آن که تعلیم حق هر شهروند است، بیان نموده و بازنگری وظیفوی و ساختاری را در وزارت معارف یک گام مهم و در خور ستایش توصیف نمود.
هم چنان آقای فهیم هاشمی سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی هم پیرامون سمپوزیم یاد شده صحبت نموده و گفت که ضرورت است تا دانش آموزانی را به جامعه تقدیم کنیم که ظرفیت و سازگاری با جامعه دیجیتالی آینده کشور را داشته باشند و هم اضافه نمود که قرار است در آینده نه چندان دور مکاتبی که به انترنت وصل می‌شوند، شمار شان به یک هزار مکتب در سراسر کشور برسد.
در پایان سخنرانی ها احمدخالد ارشد رئیس عمومی انکشاف منابع بشری وزارت معارف موارد بحث در سمپوزیم را برای شاملان گروپ های کاری برشمرده و از آنها خواست تا دلسوزانه در موارد یادشده جهت بهبود و باز سازی نظام معارف کشور جد و جهد جدی نمایند.
گفتنی است که این سمپوزیم تا دو روز دیگر نیز ادامه داشته و روی بسته های پیشنهادی اصلاحی تصامیم اتخاذ خواهند نمود.