سفر معین سوادآموزی به ولایت دایکندی

ویدیو از جریان سفر دکتر سردار محمد رحیمی معین سوادآموزی وزارت معارف به ولایت دایکندی که از وضعیت تعلیم و تربیه این ولایت بازدید و دیدار نمودند.