رهنمود تدریس و ارزیابی سوادآموزی خانوادگی در حالات اضطرار

این رهنمود برای استفاده افراد علاقمند به آموزش سواد ترتیب گردیده تا با استفاده از آن بتوانند
درسهای خویش را از طریق تلویزیون و یا به کمک یکتن از اعضای باسواد خانواده خویش به
پیش ببرند.

دانلود رهنمود تدریس و ارزیابی سوادآموزی خانوادگی در حالات اضطرار

دانلود رهنمود تدریس و ارزیابی سوادآموزی خانوادگی در حالات اضطرار