رهنمود ارتقای ظرفیت و ارزیابی معلمان، مدیران و آمران سوادآموزی در حالات اضطرار

مدت منع گشت و گذار در مرکز و ولایات، فرصت مناسبی را برای معلمان، اعضای نظارت،
مدیران و آمران برنامه سوادآموزی فراهم میسازد که با استفاده از فراغت، دانش، مهارت و
تجربه خویش را در بخشهای کاری خود افزایش دهند. انتظار میرود که افزایش ظرفیت
مسلکی معلمان، موثریت و مثمریت تطبیق برنامه را در آینده افزایش داده و نتایج آموزشی
سوادآموزان و شاگردان مکاتب سوادحیاتی افزایش خواهد یافت.

دانلود رهنمود ارتقای ظرفیت و ارزیابی معلمان، مدیران و آمران سوادآموزی در حالات اضطرار

رهنمود ارتقای ظرفیت و ارزیابی معلمان، مدیران و آمران سوادآموزی در حالات اضطرار