رهنمای تریننگ

این رهنما برای کارمندان معینیت و آمریت سوادآموزی و همچنان کارمندان موسسات همکار که آموزش رهنمای نظارت، رهنمود ارزیابی سوادآموزان و رهنمود فورم های احصاییوی کورس های سوادآموزی تهیه شده توسط توسط معینیت سوادآموزی و پروژۀ لیف۲/جایکا را انجام میدهند انکشاف داده شده است.

دانلود کتاب رهنمای ترینیگ