ماموریت و اهداف معینیت سوادآموزی

ماموریت معینیت سوادآموزی:

وزارت معارف ماموریت دارد تا  “منابع بشری را بر مبنای اصول اسلام، تعهدات ملی و بین المللی و احترام به حقوق بشر با فراهم سازی دسترسی عادلانه به تعلیم و تربیۀ با کیفیت برای همه انکشاف دهد تا همه شهروندان بتوانند در انکشاف پایدار، رشد اقتصادی و ثبات و امنیت افغانستان فعالانه اشتراک نمایند” (۱۳۹۳ – NESP 13)

اهداف معینیت سوادآموزی:

  1.  افزایش میزان متوسط ملی سطح سواد در بین تمام گروه های مردان و زنان ۱۵ ساله و بالاتر از ۳۶% (۲۰% برای زنان، ۵۰% برای مردان) در سال ۲۰۱۳/۱۳۹۲ به %۶۰ در ختم ۲۰۲۰ (۵۰% برای زنان، ۷۰% برای مردان)، با بیشتر تحت پوشش قرار دادن زنان، گروه های اقلیت لسانی، جوامع تجرید شده، کوچی ها، و افراد دارای معلولیت.
  2. فراهم سازی زمینه دسترسی آموزش دوامدار و یادگیری مادام العمر بعد از تکمیل برنامه های

سواد آموزی برای شمار بیشتری از افراد ۱۵ ساله و بالاتر.

  1. افزایش شمار افراد ۱۵ ساله و بالاتر دارای مهارت های انکشاف روستایی، معیشت بهتر از

طریق کسب سواد همراه با حرفه.