ده‌ها زندانى از یک دوره سواد آموزى در غور فارغ شدند

حداقل ٣۶ تن از زندانیان، یک دوره ۹  ماهۀ سواد آموزى را در ولایت غور به پایان رساندند و سند فراغت به دست آوردند.
به گزارش پژواک، غلام ربانی هدفمند آمر سوادآموزی ریاست معارف ولایت غور، گفت که علاقۀ محبوسین ولایت غور برای آموختن سواد، قابل توصیف است .
موصوف علاوه کرد افرادى که در حبس به سر مى برند، همه روزه برای یاد گیری سواد در این کورس ها پُرشوق اشتراک مى کنند و ٣۶ تن از زندانیان، پس ازپایان یک دوره نُه ماهۀ سواد آموزى  سند فراغت به دست آوردند.
ازسوی دیگر بازمحمد نیکزاد معاون امنیتی محبس غور نیز راه اندازی این پروگرام را در محبس برای افراد بیسواد مهم و ارزنده عنوان کرد .
وى گفت که بر علاوۀ پروگرام سواد آموزی  به محبوسین، درس های اخلاقی و دینی نیز در این محبس از سوی استادان مسلکی که از طرف ریاست معارف معرفی گردیده اند، تدریس مى شود.
آمر سوادآموزی ریاست معارف ولایت غور،  درادامه گفت که سال گذشته  ٩۴٨١  تن از باشندگان این ولایت که ٨۵ درصد شان زنان مى باشند، یک دوره نه ماهۀ سواد آموزى را نیز به پایان رساندند.
گفتنیست که افراد ۱۴ تا ۴۵ سال، شامل برنامه های سوادآموزی غور می باشند.