داستان موفقیت عبدالسلام سوادآموز پولیس ملی

 

اینجانب عبدالــــــــــســــلام فـــرزند تــــاج محمد باشـنده ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا در قــــــریه عـــــلی خیل زنـــــدگی میکنم این اســت شماری تماس من ۰۷۹۷۲۹۱۷۷

محـــترما:- ســــابق یــک مـــــوتروان بــــــودم از ارګـــــــون به کـــــابل از کـــــــــابل به ارګــــون مــــــوتـــــروانی مــــی کــــردم کــــارهــای سخت و ثـقــیل را انــــــجـام میدادم و هـــمـــیـــشه بــــی خــــــــواب مــــی بـــــودم و زنـــده ګـــی ســخـــت و خـــســـته خـــــود را بــــه بــــســیار مـــشــکلات ســفـــری مـــــی نمودم. از ســـــواد محــروم بودم نـــــــوشــــــــتن، و خــــــواندن و حـــــســـاب نمودن را یـــــاد نــــــداشـــــتــــم و همرای خـــــود مـــــی ګــــفـــتم کـــــه کـــــاش کــــــدام وقـــــت خــــواهـــد بـــود کـــــــــه درس بــــخـــوانــــم و با ســــــــواد شـــــــوم و مـــشـــــکلات خـــــود را حـــــــل نــمایم. هــمین بـــــود کـــه یــــک روز دیدم رفــیـــقــم در پـــــوســـته روشــــــن امــــــــده و یــــونـــفرم مــــلـــی پــــــــولــــیس در جــــــان دارد و پــــــوسته روشــن که نـــزدیــــک ایـــــستګاه مــــــوتــرهــا قــــــــرار داشـــت رفـــتم پـــرســـــیدم که رفـــــیق جـــــــان در پـــــوســته چـــــی می کـــنیـد؟ جــــــواب داد: کــــه چــــــند مــــاه مــــی شـــــــود کــــه در پولـــیس مـــــــلی وظـــیــفه مــــی نـــمایم. بـــــرای وطــــن و مــــــردم صـــــادقــانه خـــــدمت می کــــنم بـــرایـــش ګـــفتم کــــه امــکان دارد کــــــه مــــــن هـــــم در قــــــطار پولــــــــیس مــــــلـــی وظــــیــــفه را اجــــــــرا نـــمــــایـــــــم و مــــــــن هــــــم پولــــــــیس شــــــوم کــــه بــرای وطــــن و مـــردم خــــدمت کــــنم؟ چــــراکه مـــن شوق و ذوق دارم مثل شما در پوســــــته درس بخوانم و پولـــــیس باشـــم. بــلاخـــــره هــمرای رفیقم یک جاه بـــرای قـــــوماندان ولــســوالی ارګــون عــرض نمودم که من هــم ذوق و شــوق دارم که پولـیس شــــوم مثل دیګران درس بخوانم و خدمت کنم و قـــوماندان ولــــســوالی ارګــــون خــیلی خــــــوش شـــود. هـــمــان بود که قوماندان صاحـــب همرای مــایـــان موافـــقـه نـــــمـــود واوراق عدم مسئولیت وغیره را برای یم داد تا مراحل قانونی را طی نموده و در قـــطار پولیس ملی شـــامل شــــوم و پــولـــــیس شــــدم. فــعــلاً درس میخوانم الـــحــمـد الله خــواندن، نــوشــــتن و حــســاب نمودن را یاد ګـــرفتم و باســـواد شــــدم، نـا بینا بودم بینا شــــدم و کــــدام امـــید و ارزو کــــه از خـــــداوند (ج) خــــواســـته بــودم امــــید و ارزو مــــن  پــــوره شد. هـــم از طـــــریق پــولــــیس بــــرای وطــــــن و مــــردم خــــدمت می کـــنم و هــــــم درس خــــــود را به بـــــسـیار شـــــوق و ذوق مـــی خــــوانم در خــــاتمه از اســــــتاد مــــحترم خــــود و کارکونان جی، ای، زید هم بسیار تــــشــــکر مـــی کــنم کـــه هـــمــرای مــایــــــان زحــمــت مــی کــشنـد و زمینه درس خواندن را برای میان فراهم ساختن.

بااحترام

برادر مخلص تان عبدالسلام